Etiske retningslinjer

Black Cat Kaffe og Tehus/ Juni 2022 

Black Cat er en markedsaktør innen bærekraftig handel. Vi ønsker at våre samarbeid skal være basert på de etiske retningslinjene under.

Etiske retningslinjer

Black Cat fremmer ansvarlighet, likhet, etisk og ærlig drift som våre kjerneverdier. Vi mener at disse verdiene vil bidra til å skape tillit og lojalitet blant våre kunder, leverandører, forretningspartnere og andre vi samhandler med. Black Cat ønsker varige relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører, der vi også fokuserer på hvordan disse prioriterer miljø og samfunnsansvar i sin virksomhet. Det forventes at våre leverandører og forretningspartnere følger etiske standarder, som er i samsvar med betingelsene i dette dokumentet. Black Cat har et sosialt ansvar, og vårt hovedfokus er direkte og rettferdig handel. Det forventes at leverandører og forretningspartnere samtykker til våre etiske retningslinjer for å inngå/fortsette et samarbeid med Black Cat.

Kommunikasjon, rettferdig konkurranse og åpenhet

• Black Cat ønsker rettferdig konkurranse mellom forretningspartnere og leverandører, og en tillitskultur basert på ærlighet og etiske standarder.

• Black Cat ønsker et miljø som stimulerer til åpen kommunikasjon når det kommer til deling av innsikt og bekymringer om overtredelse av vilkårene som er presentert i dette dokumentet.

• Black Cat forsikrer seg om at forretningspartnere og leverandører er valgt utfra transparente og rettferdige prosedyrer som forespørsler om tilbud, utlysninger, eller oppføringer basert på objektive kriterier for leverandører og forretningspartnere

• Black Cats leverandører og forretningspartnere må gi helhetlig og nøyaktig informasjon til leverandører, aksjonærer og forretningspartnere.

• Samarbeid mellom Black Cats forretningspartnere og leverandører er lovlige, effektive og rettferdige.

• Black Cat inngår kun samarbeid med leverandører og forretningspartnere som driver lovlig og legitim virksomhet.

Arbeidsplass og arbeidsmiljø

• Leverandøren eller forretningspartneren forplikter seg til å fremme og respektere mangfold og likestilling, og legge til rette for et kjønnsbalansert arbeidsmiljø.

• Leverandøren eller forretningspartneren ønsker å legge til rette for et arbeidsmiljø der alle ansatte blir behandlet med verdighet og respekt, uansett kjønn, språk, etnisitet, alder, fysiske egenskaper, nedsatt funksjonsevne, religion, status eller seksuell legning.

• Sosiale ytelser og lønn må minimum tilfredsstille nasjonale, juridiske lover og regler eller bransjestandarder.

• Det kreves at alle Black Cats leverandører og forretningspartnere setter helse og sikkerhet fremst i sine virksomheter. Ansattes helse og sikkerhet bør ikke nedprioriteres

• Leverandører og forretningspartnere fremmer et støttende, tillitsfullt og positivt arbeidsmiljø.

• Leverandøren eller forretningspartneren fremmer et sunt og trygt arbeidsmiljø hvor også de ansatte føler seg trygge. De ansatte skal ikke bedrive overbelastende arbeid. Alt av maskiner og utstyr skal kontrolleres regelmessig og ansatte bør få sikkerhetsopplæring for å forhindre at ulykker eller skader inntreffer

• Leverandøren og forretningspartneren skal ha sikkerhetsprosedyrer for når/hvis nødsituasjoner oppstår.

• De ansatte har tilgang til rene toaletter, vann og spisemuligheter.

• Alle punktene over skal også gjelde for leverandørens eller forretningspartnerens underleverandører.

Forbud om tvunget arbeid

• Leverandøren eller forretningspartneren forbyr å bruke noen form for undertrykkende, tvunget arbeid eller barnearbeid, og må følge alle nasjonale arbeidslover.

• Leverandøren eller forretningspartneren skal legge til rette for gode og sunne arbeidsforhold for sine ansatte. Dette inkluderer trygge omgivelser, overtidsbetaling, pauser i løpet av arbeidsvakten og passende arbeidstider.

• Enhver form for hard oppførsel er forbudt. Dette inkluderer trusler, seksuell trakassering eller overgrep, fysisk avstraffelse og psykisk eller fysisk mishandling.

• Samtlige av punktene over er også gjeldende for leverandøren eller forretningspartnerens underleverandører.

Beskyttelse og sikkerhet av personopplysninger

• Alle lover og forskrifter knyttet til beskyttelse og sikkerhet av personopplysninger skal følges av leverandør eller forretningspartner.

Miljøvern

• Leverandøren eller forretningspartneren forplikter seg til å jobbe mot FNs mål om å stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målet må leverandøren og forretningspartneren forplikte seg til å forebygge forurensning fra produksjonsvirksomhet, bidra til en sirkulærøkonomi, bevare naturressurser, redusere avfall, og resirkulere.

• Leverandører og forretningspartnere bør jobbe for å minimere deres økologiske fotavtrykk, for eksempel ved å redusere mengden plast som brukes ved distribuering av produkter.

• Leverandører og forretningspartnere bør bidra til å forebygge forurensning og redusere ressursbruken.

• Black Cats samarbeidspartnere håndterer avfall av alle typer på en ansvarlig måte. Dette inkluderer kjemikalier og andre farlige materialer. • Dersom luftforurensninger er forårsaket av leverandør eller forretningspartner skal det identifiseres og kontrolleres.

• Vi oppfordrer våre leverandører og forretningspartnere til å påvirke sine vareleverandører til å fremskaffe årlig statistikk over antall tredjeparts miljømerkede produkter som er kjøpt av virksomheten.

Forretningsintegritet

• Leverandører og forretningspartnere må følge alle gjeldende lover om svindel, korrupsjon, bestikkelser og annen ulovlig forretningspraksis. I tillegg skal fordeler, begunstigelser eller insentiv ikke tilbys, loves eller gis til noen offentlig tjenesteperson, internasjonal organisasjon eller annen tredjepart av leverandøren eller forretningspartneren.

• Leverandører og forretningspartnere må følge alle lover og forskrifter som gjelder for deres virksomheter.

• Leverandører og forretningspartnere er forpliktet til høye etiske standarder knyttet til deres virksomhet over hele verden. Produksjon og utnyttelse av råvarer til drift skal ikke bidra til å ødelegge utsatte gruppers inntektsgrunnlag eller ressurser.

• Leverandøren eller forretningspartneren godtar å unngå interessekonflikter som kan svekke de ansattes evne til å utføre sine arbeidsoppgaver og ansvar.

Forretningsintegritet

• Leverandører og forretningspartnere må følge alle gjeldende lover om svindel, korrupsjon, bestikkelser og annen ulovlig forretningspraksis. I tillegg skal fordeler, begunstigelser eller insentiv ikke tilbys, loves eller gis til noen offentlig tjenesteperson, internasjonal organisasjon eller annen tredjepart av leverandøren eller forretningspartneren.

• Leverandører og forretningspartnere må følge alle lover og forskrifter som gjelder for deres virksomheter.

• Leverandører og forretningspartnere er forpliktet til høye etiske standarder knyttet til deres virksomhet over hele verden. Produksjon og utnyttelse av råvarer til drift skal ikke bidra til å ødelegge utsatte gruppers inntektsgrunnlag eller ressurser.

• Leverandøren eller forretningspartneren godtar å unngå interessekonflikter som kan svekke de ansattes evne til å utføre sine arbeidsoppgaver og ansvar.

Varsling

• Påståtte brudd på gjeldende lover og forskrifter, samt retningslinjene til Black Cat, skal rapporteres av leverandører og forretningspartnere. Leverandører og forretningspartnere kan klage til sin Black Cat-kontaktperson. Varslingene kan være anonyme.

• Alle konstruktive klager vil bli undersøkt og tatt hånd om. De som har rapportert vil ikke få noen negative konsekvenser av Black Cat.

Tilbake til bloggen